Hanna Abrahamsson 
BAND

Band består av tre videoverk som tillsammans utforskar frågor om maktförhållanden och beroendeställning i en barn- och föräldrarelation. I verken används objekten och det självbiografiska som metod för att synliggöra makten som ofrivillig  och något som upprepas och byts ut över tid. Verken belyser även ambivalensen mellan det omsorgsfulla och det våldsamma.

gallerisilk_logga.png

© 2022 GALLERI SILK